Moan
by TrentemøllerTrentemøller

I see that you're talking but all I here is S T A T I C

It's all just a bunch of W̛̜̬̜͖̫̅͂̊̃̏ͥͯ͊̕ ̴̻̔͐ͣH̷̴̖̖͔̠̟̖̮̻ͪ̓̏̄̽̂ͫ ͍ͨ͒̚I͖͉̱ͮ͂̌ͮ̂́̏̃̀͢ ͈̪̳͔͕̇ͭͧͦ͐̉̈̔́̕T̴͉͉̜̹̺̤̣ͭͦ̄̉ͤ́͘ͅ ̝̳̝̃Ȩ̢͙̎ͮ ̸̻͍̞͕̱̙̜͆ͫͦͭ̇̈̎̍Nͤ̽͋ͭ͑...
 
Quantcast