Z pewno?ci? niejeden postanawia zapozna? sekrety fotografii ?lubnej. Co mo?emy o niej og?osi?? Ta odmiana fotografowania zapewne nie nale?y do najprostszych, co potwierdza fotograf pozna?. Dlaczego jeste?my w stanie tak oznajmi?? Przede wszystkim, w?a?nie dlatego, ?e taka fotografia ?lubna pozna? wymaga oprzyrz?dowania z najwy?szej pó?ki- jest to g?ównie powi?zane ze wzgl?du na trudne warunki o?wietleniowe. Poza tym fotograf ?lub pozna? ??da ponadprzeci?tnych cech osobowo?ci - jakkolwiek musi by? fotograf tworz?cy zdj?cia w trakcie ceremonii ?lubu nies?ychanie dyskretny. Nie mo?e wi?c robi? fotografii figurom, które sobie tego nie ?ycz?, poza tym nie ma on przeszkadza? w trakcie tego wesela, ma by? duchem, który uchwyci wspania?e chwile.

TOP TAGS EMPTY

Member since Jul 2014

 
Quantcast