Charliekins
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

G e t --- m e --- o u t --- o f --- h e r e


Notes

W h ̸̯̼̥a͑̅ ̡̽t̉ ͐ t h e H e l ̯͕̲l̔ ̝̝̱̭͙̾ͨͪ̄ͩ̌ ̓̂i͉̗̹ ̲̖̆̊͂̄̽̄̚s g o i n g o n ?

C a n s o m ě̠ͬ̑͛̔̃̚ ̙̼̭̠̾̆ͣ̓ͤo̅̈̽ͭ̐͌ͧ n e t e͍ ̿l̲͖̯̮̑̍̿̃͗͗ l ̇͗ͦ̚ ͬ̏ͯ́͛̇̍m̻͍̭̠ e p l e ̆à̯̳͎ͦ ̒͂sͥͯ̓̉ͫ ͣ̍̎̎ē͙͎̽͂̅̚ ̭̣̓͒̃ͤ̂̐?

W h ̶̦ͦ̚̚y ̯͖̬͇͒̿́͂ ̝̍͛ͦͫͤͩIͤ̇ ̞̣̤̩̺̓͂͛ͤ̃'̬͒̽ ̫̮̟̾͂̎̑ͅm s w i t c hi͇̩͇͙ͩ͠ n ̤̠̮͎͖͗ͣ̈gͦ ̈ͤͬ̚ͅ ̨̰̖̠̀ͧ ̡͕̻ͮ̈́̇̐f̲̠̖͚͑ͥ ͊̾ͦȧ̤ͧͨ̔͆ͥ̏ ͭs̬̰̲̋ ̠̠͍t̚ ͚ͫe̼̟̲͔̘ ͥ̑r̻̒̎́͐̒̄ͯ t h a n t ̡͍̭͚̓̇h̲͑̈̉ ̝̬͙ͥ̾͑̋̓ͪ͘e̡̘̔̈́͑ ̗̙̜̀ͥ̉ͧ̽ ̓ͩ̀̉̎c̰͇̣͉̉̽̑̅ͩ͑͌ ḧ̗́͗ͣ̎ ̘͍̆ͪͫ̈̆á̺̘̼̠̥͆ͫ̇ͣ ̜̈́͂n͉̽͊͘͞ ̝̹̑̌̈́ͣn̻̱ͦ͒͆̈́͠͠ ͔̠̪ͦ̉͐̔̍̓e̴̛̮ͯ̅̊̀̉͞ ̂̅̿l̰̙̝̤͇̼ͣ̇̍̿ ͩŝ̝̞͎̣̮̝̥͠ ̾ͦ̂ͨ̑ͦ̓͗ ͈͇̮͔͇̭͎̉́͢ ̽o̦͓̦̳ͬ̀͘ ̓͒͋́̿ͤͬ̂̒n̛̝̬̳͔̺͍ͪ͂ͤ̓͊̽̔̅ ̣̹̮͋̍̑̐ͭͩ̚ͅ ̸̢͆̌͜ ̀̇͛͂̃ͫ͋T̢̬̟̼̲̏̆̓̀ ̦͎̮̞͙͆ͭͪ̑͛͐ͨͯ̕V̫̳͎͉͇͔͙ͯ̈́̀͆͞ ̧̡̇ͪͭͭͭ̚?̪̹̠̐̀͜
- - - - - - - - - -

A playlist made of various Vocaloid songs/song covers.


15 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast