DarudeMagicStorm
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

B̶͓͈̱͉̺͚̪̿̀̾̌ͪ̌̌̑͢ ̖̠̬̦̪̣͑̏̄̈͟͟Ẽ̸̝̫̳ͧ̀̏̔ͬ ̼̬͔͖̖̘̟ͮͧ̀Ṫ̛̠̲̽͆͠ ̵̰̗̩̖̰̥͈͕̤̏̃͛͋̈̊̊͑ͥŔ̛̦̹̦̯̜͚̪͙̤̐ͬͧͮ ̷̳̮̜̯̹ͥ̄ͬ̽͊ͤ̊A̮̮̋̾͛ͦ̕ ̦͙̝̼͋̽̿͟Y̵̷̢͙͎̲͖̠͉̍̈

1 comment on B̶͓͈̱͉̺͚̪̿̀̾̌ͪ̌̌̑͢ ̖̠̬̦̪̣͑̏̄̈͟͟Ẽ̸̝̫̳ͧ̀̏̔ͬ ̼̬͔͖̖̘̟ͮͧ̀Ṫ̛̠̲̽͆͠ ̵̰̗̩̖̰̥͈͕̤̏̃͛͋̈̊̊͑ͥŔ̛̦̹̦̯̜͚̪͙̤̐ͬͧͮ ̷̳̮̜̯̹ͥ̄ͬ̽͊ͤ̊A̮̮̋̾͛ͦ̕ ̦͙̝̼͋̽̿͟Y̵̷̢͙͎̲͖̠͉̍̈


 
Quantcast