kx.yi
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

rainy day


Notes

for when the heavens are crying [ᴏɴᴇ ᴏᴋ ʀᴏᴄᴋ] [ᴋɪᴍ sᴜɴɢɢʏᴜ] [sᴀʟᴛɴᴘᴀᴘᴇʀ] [ᴇᴅ sʜᴇᴇʀᴀɴ] [ɴᴇʟʟ] [ᴏʜ ᴡᴏɴᴅᴇʀ]
[ʙɪɢ ʙᴀɴɢ // ᴛᴀᴇʏᴀɴɢ]


21 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast