little-susu
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

g͝͡o ͞bać̛ķ̴ ͢to̷͡͝ ̷̕sl̀̕͘e̴e̸͞p̴̵


Notes

s̻̲̬͚͈͇w̨̘͇ͦȩe̩̭͉͔͆͛ͧ͑ͯ̍̚t̮̒ ̛͙͂̌͊d̻̟͖̯̻͙ͧ͂͐̋ͦ̓̾͢r͖̒̆̂ͯ̔̎͟eͭ͒ͦ̅à̯̼͖̌͐ͦm̏̎̎̔̂̽̂͏̮͓͓̗̭͕͔s̴̻ͧͤ̽ͣ.


8 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast