talented
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

?̡̩̰̜̮ͬ?̻͖̟̣ͣ̓̋̉̀̉?͇?̴̟̖̯͔̓ͦ?̶̌̃͐͒̉̄ͤ?̮͇͑ͦ̊̚?̢̬͖̥͉̑̆͆͊͊ͅ?̴̠͓̤̅͛̿̓?̜̟̄̒̀̓͋̂̇?̈́̉?̯̾̑͗ͅ


Notes

SHIT!!!  D͗͏̻̪̫͔̦̖ͅȈ̡̱͈̗̑ͪ̂̅͛͗E̢̜̲̜̲̻̙

not sad not happy not angry just mildly scared and full of nothing

listen kid im not repeating this i think im going crazy i think im going crazy oh no i repeated it i lied im sorry ok ok ok ok ok o k ok o k o k o k ok ok o k o k o ok k ok k k


8 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast