Netia Toru?, niezale?ny operator telekomunikacyjny, opracowa?a na zupe?na specjaln? promocj? dla pozosta?ych nabywców. Ponadto Netia w Toruniu dostosowuje posta? prywatnej mo?liwo?ci: likwiduje umowy 3-letnie, zani?a warto?ci wst?pu do netu w plikach z ?askami g?osowymi te? uczy znakomite warunki kontraktów bezterminowych.
http://www.netia-torun.pl/

TOP TAGS EMPTY

Member since Dec 2013

 
Quantcast